【Daily Sentence】种瓜得瓜,种豆得豆

Chinesebon

Publish: 2018-01-25 13:50:26

 

— 本帖被 Chinesebon 执行加亮操作(2018-01-25) —
种瓜得瓜,种豆得豆[zhǒng guā dé guā ,zhǒng dòu dé dòu]

解释【Explanation】
Plant melons(瓜)and you get melons, sow beans(豆)and you get beans. Reap what one has sown.
For example:

1.她一直努力学习,所以考上了一流大学。这正是“种瓜得瓜,种豆得豆”的结果。
2.俗话说:“种瓜得瓜,种豆得豆”,李明努力经营他的餐馆,结果挣了很多钱。
Comments(0)
1
批量上传需要先选择文件,再选择上传
 
上一个 下一个